Nasza Wizja

 

„Pełen Dostęp, Pełen Football”

Wiele osób być może zastanawia się, dlaczego dobry dostęp do imprez sportowych jest tak ważny?

 

Tylko na terenie Unii Europejskiej mieszka ponad 80 milionów osób niepełnosprawnych – czyli tyle, ilu łącznie jest mieszkańców Belgii, Czech, Grecji, Węgier i Holandii. Innymi słowy – ponad 10% populacji Unii Europejskiej. Jeden na czterech Europejczyków ma w swojej rodzinie osobę niepełnosprawną. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się stanowią 40% społeczeństwa.

 

Szokującym dla niektórych może być fakt, że 50% osób niepełnosprawnych nigdy nie uczestniczyło w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy w imprezach sportowych. Co więcej, jedna trzecia osób niepełnosprawnych nigdy nie była zagranicą, a nawet nie brała udziału w jednodniowych wycieczkach z powodu niedostępności miejsc i usług.

 

Według statystyk 97% Europejczyków uważa, że należy podjąć kroki w celu zagwarantowania lepszej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, a 93% wyraziło pragnienie przekazania większych środków finansowych na usunięcie barier, które utrudniają codzienną aktywność osobom niepełnosprawnym.

 

Dla osób niepełnosprawnych dostępność i dostosowanie stanowią podstawową możliwość korzystania ze swoich praw pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. W niektórych krajach brak dostępu do istniejącej infrastruktury jest postrzegany jako forma dyskryminacji.

Jeśli chodzi o infrastrukturę, Europa promuje podejście projektowania uniwersalnego (‘Design for All’) tak, aby budynki i przestrzeń publiczna mogły być bez trudu użytkowane przez maksymalną liczbę osób i dostępne dla wszystkich. Mimo różnorodności konkretnych rozwiązań technicznych, na szczeblu funkcjonalnym w całej Europie istnieją podobne wymogi dotyczące umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym.

 

Ponadto, dostępna zabudowa jest atrakcyjna ekonomicznie – funkcjonalnie jest ona bardzie elastyczna, a infrastruktura bardziej trwała, ponieważ nie będzie podlegała konieczności kosztownego dostosowania na etapie późniejszym. Osoby niepełnosprawne powinny być postrzegane jako cenni klienci, a zapewnienie im dobrej dostępności rozpatrywane nie tylko w kwestii moralnej, ale także jako dobra inwestycja handlowa.

 

Prawo dostępu należy do podstawowych praw człowieka i stanowi fundamentalny filar sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwość społeczna polega na akceptacji ludzi jako jednostek, a także zapewnieniu im należnych i równych szans na pełne uczestnictwo w życiu kulturalnym i towarzyskim. W prawdziwie dostępnym miejscu ludzie mają możliwość swobodnego wyrażania swojej niezależności, a wszystkie bariery utrudniające integrację zostały usunięte.

CAFE szacuje, że conajmniej 500.000 osób niepełnosprawnych z rozszerzonego europejskiego obszaru UEFA to aktywni kibice piłki nożnej, a wielu z nich dąży do uczestniczenia w meczach na żywo. Osoby niepełnosprawne mają takie samo prawo do przeżywania emocji sportowych i udziału we wszystkich formach rozrywki. Dotyczy to także piłki nożnej na każdym jej szczeblu.

 

Coraz więcej niepełnosprawnych kibiców piłki nożnej pragnie podróżować na mecze i turnieje odbywające się zarówno w kraju, jak i zagranicą. W miarę polepszania dostępności, coraz więcej kibiców niepełnosprawnych będzie w stanie uczestniczyć, wraz z innymi kibicami, w takich turniejach jak EURO 2012.

Inspirując coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w meczach na żywo i aktywności wolontariackiej, CAFE dąży do pobudzenia integracji społecznej i interakcji pomiędzy obywatelami, a także pragnie przyczynić się do edukacji międzykulturowej, oraz wysunąć na pierwszy plan zarówno zagadnienia europejskiej różnorodności, jak i wspólnotowości.

 

Cele CAFE

· Promowanie równego dostępu do wszystkich europejskich stadionów i klubów piłkarskich
· Doradztwo z zakresu dostosowania stadionów, uznanie i promowanie dobrych praktyk tam, gdzie istnieją (obiekty i usługi)
· Zwiększanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności i dostępności poprzez wykorzystanie szczególnego wpływu i znaczenia piki nożnej
· Ustanowienie europejskiej sieci lokalnych i krajowych grup niepełnosprawnych kibiców piłki nożnej, które działają na zasadzie  rzecznictwa na rzecz swoich praw (self-advocacy) i są zarządzane przez własnych członków na szczeblu lokalnym
· Umożliwienie większej liczbie osób niepełnosprawnych kibicowania i uczestniczenia w piłce nożne każdym szczeblu gry

Określenie Europa odnosi się do 54 organizacji członkowskich UEFA, które wykraczają poza geograficzne granice Europy i obejmują kraje, takie jak Izrael i Kazachstan. Działalność CAFE będzie obejmowała powiększony w ten sposób obszar UEFA.