Sejm przyjął uchwałę uznającą rok 2013 polskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Decyzja Sejmu  o przyszłorocznych obchodach, poparta została apelem do wszystkich obywateli i instytucji publicznych o podejmowanie działań, które będą wprowadzały zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja została podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego we wrześniu br. Szczególny nacisk został położony na tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych oraz promowanie postaw włączających do aktywnego życia społecznego. 

Konwencja wprowadza do polskiego prawa nową definicję niepełnosprawności - stanowi, że to nie indywidualne ograniczenia, ale zewnętrzne bariery utrudniające uczestniczenie w życiu czynią człowieka niepełnosprawnym. Zalicza do tej grupy osoby, które "mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami". Oznacza to, że Konwencja definiuje niepełnosprawność jako problem społeczny, a nie sprawę osoby nią dotkniętej.Published 21/12/2012